QFC administratie & belastingadvies gevestigd in: Haarlem, Heerhugowaard en Den Helder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor contactgegevens bezoekt u onze contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De persoonsgegevens die QFC administratie & belastingadvies verwerkt hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens

 • Functie contactpersonen

 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht

 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie
 • Kopie identiteitsbewijzen

 • Burgerservicenummer(BSN)

 • Pasfoto (alleen indien strikt nodig bijv. voor personeelsdossier)

 • Leeftijd

 • Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn

 • Huwelijkse staat
gegevens partner en evt. informatie over kinderen (voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften)

 • Bankrekeningnummer

 • Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

QFC administratie & belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging

 • Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze QFC-nieuwsbrief

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • QFC administratie & belastingadvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

QFC administratie & belastingadvies bewaart uw persoonsgegevens zolang de opdracht strekt.
Voor administraties hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar (is wettelijk verplicht) met uitzondering van gegevens inzake onroerende zaken. Hiervoor geldt een bewaartermijn van 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

QFC administratie & belastingadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden zoals genoemd in de opdrachtbevestiging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. QFC administratie & belastingadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:


QFC administratie & belastingadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door QFC administratie & belastingadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@qfc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

QFC administratie & belastingadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

QFC administratie & belastingadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@qfc.nl.